சூரியனின் வேறு பெயர்கள்

0
303

அகில சாட்சி
அண்டயோனி
அரியமா
அரிகிரணன்
அருக்கன்
அருணன்
அலரி
அழலவன்
அனலி
ஆதவன்
ஆதித்தன்
ஆயிரஞ்சோதி
இரவி
இருள் வலி
இனன்
உதயன்
எல்
எல்லை
ஏழ்பரியோன்
ஒளியோன்
கதிரவன்
கன்ஒளி
கனலி
சண்டன்
சித்திரபானு
சுடரோன்
சூரன்
சூரியன்
செங்கதிரோன்
சோதி
ஞாயிறு
தபனன்
தரணி சான்றோன்
திவாகரன்
தினகரன்
தினமணி
நபோமணி
பகல்
பகலோன்
பங்கயன்
பதங்கன்
பரிதி
பருக்கன்
பனிப்பகை
பானு
மார்த்தாண்டன்
மித்திரன்
மாலி
விகத்தன்
விண்மணி
விரிச்சி
விரோசனன்
வெஞ்சுடர்
வெய்யோன்
வெயில்

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here