நிலங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அதன் பொருள்

0
881

1. நிலம் (பொதுவாக சொல்வது)

2. கல்லாங்குத்து நிலம் – கற்கள் மிகுந்து காணப்படும் நிலம்

3. செம்பாட்டு நிலம் – செம்மண் நிலம்

4. மேய்ச்சல் நிலம் – கால்நடைகள் மேய்யும் நிலம்

5. வட்டகை நிலம் – சுற்றிலும் வேலியிடப்பட்ட நிலம்

6. அசும்பு — வழுக்கு நிலம்

7. அடிசிற்புறம் – உணவிற்க்காக விடப்பட்ட மானிய நிலம்

8. அடுத்தூண் – பிழைப்புக்கு விடப்பட்ட நிலம்

9. அறப்புறம் – தருமச் செயல்களுக்கு வரிவிலக்குடன் விடப்பட்ட இடம்

10. ஆற்றுப்படுகை – நதி நீர் பாசனத்தில் உள்ள வண்டல் படுகை நிறைந்த நிலம்

11. இதை – புன்செய் சாகுபடிக்கான நிலம்

12. இறையிலி – வரி நீக்கப்பட்ட நிலம்

13. உவர்நீலம் – உப்புத்தன்மை கொண்ட நிலம்

14. உழவுகாடு – உழவுக்கேற்ற நிலம்

15. உள்ளடிநிலம் – ஏரியை அடுத்துள்ள நிலம்

16. ஊர்மானியம் – ஊரின் பொது ஊழியத்துக்காக விடப்பட்ட வரியில்லா நிலம்

17. ஊரிருக்கை – ஊரைச் சார்ந்த நிலம்

18. ஒருபோகு – ஒரே தன்மையை உடைய நிலம்

19. ஓராண்காணி – ஒருவனுக்கே உரிய நிலம்

20. கடவுளரிடன் – கோயிலுக்கு விடப்பட்ட இறையிலி நிலம்

21. கடறு – பாலை நிலம்

22. கடுந்தரை – இறுகிய நிலம்

23. கரம்பு – சாகுபடி செய்யாத நிலம்

24. கரம்பை – வறண்ட களிமண் நிலம்

25. கழனி / காணி – நன்செய் நிலம்

26. களர் – சேற்று நிலம்

27. காணியாட்சி – உரிமை நிலம்

28. காவிதிப்புரவு – அரசனால் காவிதைப்பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலம்

29. கீழ்மடை – மடைநீர் இறுதியாகச் சென்று பாயும் நிலம்

30. கூ – நிலம்

31. கொத்துக்காடு – கொத்திப் பயிரிடுவதற்குரிய நிலம்

32. கொல்லை – முல்லை நிலம்

33. சாந்துப்புறம் – அரசனுக்குச் சந்தனம் கொடுத்து வருவதற்க்காக விடப்பட்ட இறையிலி நிலம்

34. சுரம் – வறண்ட பாலை நிலம்

35. சுவாஸ்தியம் – பரம்பரையாக வரும் நிலம்

36. செய்கால் – சாகுபடி நிலம்

37. செய்கால்கரம்பு – தரிசாக விடப்பட்ட நிலம்

38. செவல்காடு – செம்மண் நிலம்

39. தகர் – மேட்டு நிலம்

40. தண்பணை – மருத நிலம்

41. தரிசு – சாகுபடி செய்யப்படாமல் கிடக்கும் நிலம்

42. திருத்து – நன்செய் நிலம்

43. தினைப்புனம் – தினை வகைகள் விளையும் நிலம்

44. தோட்டக்கால் – கிணற்றுப் பாசனம் மூலம் சாகுபடி செய்யப்ப்டௌம் நிலம்

45. நத்தம் – கிராமத்தில் உள்ள மனை நிலம்

46. நதீமாதுருகம் – ஆற்றுப் பாய்ச்சலுள்ள நிலம்

47. நீர்நிலம் – நன்செய் நிலம்

48. நீராரம்பம் – நீர்பாசன வசதியுள்ள நிலம்

49. பங்குக்காணி – கூட்டுப்பாங்கான நிலம்

50. படிப்புறம் – கோயில் அருச்சகருக்கு அளிக்கப்படும் மானிய நிலம்

51. பயிரிலி – தரிசு நிலம்

52. பழந்தரை – நீண்ட நாள் சாகுபடியில் இருந்ததால் வளம் குன்றிய நிலம்

53. பள்ளக்காடு – தாழ்வான புன்செய் நிலம்

54. பற்றுக்கட்டு – குடியுரிமை நிலம்

55. பாதவக்காணி – கோயில் பணியாளர்களுக்குப் படியாகத் தரப்படும் நிலம்

56. பார் – கடினமான நிலம்

57. பாழ்நிலம் – விளைச்சலுக்கு உதவாத நிலம்

58. பிரமதாயம் – பிராமணருக்குத் தரப்படும் மானிய நிலம்

59. புரவு – அரசனால் அளிக்கப்பட்ட மானிய நிலம்

60. புழுதிக்காடு – புழுதியாக உழுத புன்செய் நிலம்

61. புழுதிபாடு – தரிசு நிலம்

62. புறணி – முல்லை நிலம்

63. புறம் – இறையிலி நிலம்

64. புறம்போக்கு – சாகுபடிக்கு ஏற்றதல்லாத அல்லது பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு விடப்பட்ட தீர்வை விதிக்கப்படாத நிலம்

65. புறவு – முல்லை நிலம்

66. புன்செய் – மழை நீரைக் கொண்டு புன்செய்ப்பயிர் சாகுபடி செய்யும் நிலம்

67. புன்புலம் – தரிசு நிலம்

68. புன்னிலம் – வறண்ட, பயனற்ற நிலம்

69. பூசாவிருத்தி – கோயிற் பூசைக்கு விடப்பட்ட மானிய நிலம்

70. பூமி – தரை (நிலம்)

71. பொதுநிலம் – பிரிவினை செய்யப்படாத நிலம்

72. போடுகால் – தரிசு நிலம்

73. மஞ்சள்காணி – பெண்ணுக்குப் பெற்றோர் சீதனமாகத் தரும் நிலம்

74. மடப்புறம் – மடத்திற்க்கு விடப்பட்ட மானிய நிலம்

75. மனை – வீடு கட்டுவதற்க்கான நிலம்

76. மா – நிலம்

77. மானாவாரி – மழைநீரால் சாகுபடி செய்யப்படும் நிலம்

78. மானியம் – கோயில், நிருவாகம், அறச்செயல்கள் போன்றவற்றிற்கு முற்காலத்தில் வழங்கப்பட்ட வரியில்லாத நிலம்

79. முதைப்புனம் – நெடுங்காலம் பயன்பாட்டில் உள்ள நிலம்

80. மெல்லம்புலம்பு – நெய்தல் நிலம்

81. மென்பால் – மருத நிலம் / நெய்தல் நிலம்

82. மேட்டாங்காடு – புன்செய்ப் பயிர்கள் விளையும் மேட்டுப் பாங்கான நிலம்

83. வறுநிலம் – பாழ் நிலம்

84. வறும்புனம் – அறுவடைக்குப் பிறகு தரிசாக உள்ள புன்செய் நிலம்

85. வன்பார் – இறுகிய பாறை நிலம்

86. வன்பால் – பாலை நிலம்

87. வானம்பார்த்த பூமி – மழையை முழுவதுமாக நம்பியிருக்கும் நிலம்

88. விடுநிலம் – தரிசு நிலம்

89. வித்துப்பாடு – குறிப்பிட்ட அளவு விதை விதைப்பதற்க்குரிய நிலம்

90. விதைப்பாடு – குறிப்பிட்ட அளவு விதை விதைப்பதற்க்குரிய நிலம்

92. விருத்தி – ஒருவருடைய பிழைப்புக்கு மானியமாக விடப்பட்ட நிலம்

93. விளைநிலம் – பயிர் செய்யும் வளமுடைய நிலம்

94. வெங்கார் மண் – சூரிய வெப்பத்தால் சூடேறிய நிலம்

95. வெட்டுக்காடு – திருத்தியமைத்த காட்டு நிலம்

96. வேலி – நிலம்

Facebook Comments Box
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here